Statuten

NUV artikel logoStatuten Nederlandse UNIFIL Vereniging

Inleiding

Het bestuur stelt zich ten doel om op een fatsoenlijke, transparante en vooral eerlijke wijze de belangen van Unifil Veteranen te behartigen. In deze statuten wordt getracht deze taak zo goed als mogelijk vast te leggen. Het zijn slechts regels. Uitgangspunt moet zijn: we komen er met zijn allen in goed overleg wel uit.

ARTIKEL 1

De Vereniging draagt de naam: Nederlandse UNIFIL Vereniging, in deze statuten aangeduid met de term: de Vereniging. Zij heeft haar formele zetel bij het 44 Pantserinfanterie Bataljon Johan Willem Friso op de Johannes Post Kazerne te Darp. Het correspondentie adres van de Vereniging bevindt zich op  het  adres van de secretaris van de Vereniging.

 

Doel en activiteiten

ARTIKEL 2a

De hoofddoelen van de Het doel van de Vvereniging zijn:

 1. het behartigen van de belangen van de leden. (Zie ook het  zoals dit in het hHuishoudelijk  Reglement) is uitgewerkt;
 2. het onderhouden van contacten tussen de voormalige UNIFIL-militairen;
 3. het zorg dragen voor de zogenaamde nuldelijnszorg.
ARTIKEL 2b

De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 1. het organiseren van activiteiten, zoals bijeenkomsten van leden;
 2. het organiseren van reünies;
 3. het uitgeven van een verenigingsblad;
 4. het opzetten en onderhouden van een zorgsysteem.

Duur

ARTIKEL 3

De Vereniging is opgericht op één (1) januari negentienhonderd negenennegentig (1999) en zij is aangegaan
voor onbepaalde tijd.

Lidmaatschap

ARTIKEL 4
 1. Lid van de Vvereniging is een iedereen die geplaatst is geweest en/of , casu quo in administratief onderhoud was
  gesteld bij UNIFIL  en die zich hebben aangemeld bij het bestuur en daarna in het ledenregister zijn ingeschreven.
 2. Ereleden zijn zij, die op voorstel van het bestuur door de ALV algemene vergadering tot erelid worden
  benoemd. Ereleden hebben dezelfde rechten als de gewone leden, tenzij anders is bepaald.
 3. 3. Van het lidmaatschap zijn de personen die op grond van een zogeheten Major Offence voortijdig naar Nederland zijn gerepatrieerd, uitgesloten, tenzij het bestuur na onderzoek tot een andere slotsom is gekomen.

Einde lidmaatschap

ARTIKEL 5
 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door het overlijden van het lid;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging namens de Vereniging;
  4. door ontzetting (royement).
 2. Opzegging gebeurt als een lid niet kan voldoen aan de eisen verbonden aan het lidmaatschap, zoals die volgen uit het statuut of het huishoudelijk reglement.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door een lid of namens de Vereniging (bestuur) door het lid of door de Vereniging kan slechts schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van vier (4) weken.

Contributie

ARTIKEL 6
 1. De leden moeten jaarlijks een contributie betalen, die door de ALV  is vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
 2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie
  voor het gehele jaar verschuldigd.
 4. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een contributie te verlenen.

Begunstigers / Donateurs

ARTIKEL 7
 1. De Vereniging kent naast leden ook begunstigers (donateurs).
 2. De begunstigers zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich
  verplichten om jaarlijks een door de ALV vastgestelde minimum bijdrage te storten.
 3. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de
  statuten zijn toegekend of opgelegd.
 4. De rechten en verplichtingen van begunstigers kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
 5. Opzegging namens de Vereniging geschiedt door het bestuur.

Bestuur

ARTIKEL 8
 1. Het bestuur bestaat maximaal uit zeven (7) meerderjarige personen, die door de ALV worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 2.
 2. Nieuwe bestuursleden worden voorgedragen door het bestuur of door ten minste 10 leden. De voordracht daartoe moet uiterlijk twee weken voor een ALV bekend worden gesteld en vergezeld zijn van een cv.
 3. De ALV stemt in met een meerderheid van stemmen.
 4. De Vereniging kan in het kader van haar doelstelling ten behoeve van de leden rechten bedingen. De Vereniging kan krachtens besluit van de ALV genomen met een volstrekte meerderheid
  van stemmen ten laste van de leden verplichtingen aangaan.

Einde bestuurslidmaatschap, periodiek lidmaatschap en schorsing

ARTIKEL 9
 1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de ALV worden ontslagen of geschorst als daar gerede gronden voor zijn. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 2. Het bestuur of de ALV kan een bestuurslid schorsen. Een schorsing, welke niet binnen drie (3) maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag door een ALV of Bijzondere Ledenvergadering, eindigt door het verloop van die termijn.
 3. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vijf (5) jaar na zijn benoeming volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding af. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar voor in principe maxiamaal 5 jaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  a. door het eindigen van het lidmaatschap van de Vereniging;
  b. door bedanken als bestuurslid.

Bestuursfuncties en besluitvorming bestuur

ARTIKEL 10
 1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één (1) functie bekleden.
 2. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
 3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid
  daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 4. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een ander bestuurslid anders wensen.
 5. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende bestuursvergadering door de voorzitter en de secretaris of notulist worden afgeprocedeerd.

Vertegenwoordiging

ARTIKEL 11
 1. Het bestuur is  belast met het besturen van de Vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden vier (4) is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk in de Dubbel 4 de vacature bekend te stellen. In dien die niet snel word gevuld dient het een ALV te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of open plaatsen aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen
  uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd.
 4. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de ALV voor het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen welke een bedrag of de waarde van tweeduizend vijfhonderd Euro niet te boven gaan. Bij bedragen die wel daarboven gaan wordt een ALV bijeengeroepen.
 5. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de Vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld voor een derde verbindt. Het bestuur dient voor dergelijke handelingen wel vooraf toestemming te vragen aan de ALV. Deze regeling werkt intern. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
 6. Het bestuur heeft eveneens goedkeuring van de ALV voor het besluiten tot: I. onverminderd het bepaalde onder II, het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen, voor zover liggende buiten de reeds goedgekeurde begroting van het lopende verenigingsjaar. III.
  1. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot krijgen en geven van onroerende goederen;
  2. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt
   verleend;
  3. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder
   niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleent bankkrediet;
  4. het aangaan van dadingen;
  5. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met
   uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die
   rechtsmaatregelen, welke geen uitstel kunnen lijden;
  6. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden eveneens geen beroep worden gedaan.
 7. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
 8. Bovendien kan de vereniging in en buiten rechte worden vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris tezamen. In geval van ontsteltenis of belet van de voorzitter of de secretaris wordt de vereniging vertegenwoordigd door hun plaatsvervangers: penningmeester (vervanger van de voorzitter) en een ander bestuurslid (vervanger van de secretaris).

Rekeningen en verantwoording

ARTIKEL 12
 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging zodanige aantekeningen te
  houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur brengt - behoudens verlenging door de ALV binnen vier (4) maanden na afloop van het verenigingsjaar op een algemene vergadering (jaarvergadering) zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekeningen en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke daarvan kan, na verloop van termijn ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 3.  
  1. De ALV kiest jaarlijks een kascommissie, bestaande uit twee (2) leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
  2. De leden treden volgens een op te maken rooster af en zijn aansluitend slechts één maal herkiesbaar.
  3. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de ALV verslag van haar bevindingen uit.
 4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich voor rekening van de Vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 5. De opdracht aan de kascommissie kan te allen tijde door de ALV worden herroepen, doch slechts door verkiezing van een andere commissie.
 6. Goedkeuring door de ALV van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het tweede en derde lid, tien (10) jaar lang te
  bewaren.

Algemene vergaderingen

ARTIKEL 13
 1. Aan de ALV komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks zal uiterlijk zes (6) maanden na afloop van het verenigingsjaar een ALV (jaarvergadering) worden gehouden.
 3. De agenda van deze vergadering bevat onder meer;
  1. Vaststellen van de notulen van de vorige algemene vergadering.
  2. Jaarverslag van de secretaris.
  3. Jaarverslag van de penningmeester.
  4. Verslag van de kascommissie.
  5. Vaststelling van de begroting.
  6. Vaststelling van de bijdragen.
  7. Verkiezing bestuursleden.
  8. Verkiezing leden van de kascommissie.
  9. Rondvraag.
 4. De ALV worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 5. De ALV worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien (14) dagen.
 6. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een ALV op een termijn van niet langer dan vier (4) weken.

Toegang en stemrecht

ARTIKEL 14
 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle niet geschorste leden van de vereniging.
 2. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid, dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen.
 3. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.
 4. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zij/haar partner of één van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.

Besluitvorming van de algemene vergadering

ARTIKEL 15
 1. Het ter ALV uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiede, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Alle besluiten worden genomen op basis van meerderheid van stemmen, tenzij in de Wet of Statuten andere bepalingen staan.
 4. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die:
  1. Blanco zijn;
  2. Zijn ondertekend;
  3. Onleesbaar zijn;
  4. Een persoon niet duidelijk aanwijzen;
  5. De naam bevatten van een persoon, die niet verkiesbaar is;
  6. Voor iedere verkiesbare plaats meer dan één (1) naam bevatten;
  7. Meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
 5. Indien bij verkiezing van persoon niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één (1) persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetgeen tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemming (waaronder biet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één (1) persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie die personen bij eennieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussentwee (2) personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 6. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
 7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één (1) der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ondergetekende, gesloten stembiljetten. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijk stemming verlangt.
 8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenregister, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.
 9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige
  besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen omtrent alle aan de orde komende
  onderwerpen, dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding, ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergadering of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Commissie van beroep

ARTIKEL 16
 1. De Vereniging kent een Commissie van Beroep, bestaande uit drie (3) leden. De leden van de commissie worden door de ALV benoemd.
 2. Een lid dat uit zijn lidmaatschap is gezet, kan tegen het betreffende bestuursbesluit beroep aantekenen bij de commissie vanberoep.
 3. De Commissie van Beroep neemt zijn beslissing binnen zes weken nadat het beroep bij haar is binnengekomen, na het horen van het lid en het bestuur. 
 4. De Commissie van Beroep beslist bij meerderheid van stemmen.
 5. Het lidmaatschap van de Commissie van Beroep eindigt door ontslag bij besluit van de ALV, door bedanken alsook door overlijden van de betreffende persoon.

Overige commissies

ARTIKEL 17

De ALV is bevoegd één (1) of meer commissies in te stellen die met een bepaalde, bij het besluit te noemen, taak worden belast. De leden van de commissies worden door de AL benoemd en ontslagen.

Voorzitterschap en notulen

ARTIKEL 18
 1. De ALV wordt geleid door de voorzitter van het bestuur of een door hem aan te wijzen plaatsvervanger, dit laatste slechts in bijzondere omstandigheden.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen gemaakt. De notulen worden ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende ALV te worden vastgesteld.

Statutenwijziging

ARTIKEL 19
 1. De statuten kunnen pas door een besluit van de ALV worden gewijzigd. Die wordt bijeen geroepen onder duidelijke en tijdige aankondiging dat een wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping voor die ALV moet tenminste veertien (14) dagen bedragen. De voorgestelde statuten worden minmaal 14 dagen voor de ALV geplaatst op de website. 
 2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier (4) weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan een besluit worden genomen, mits met meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 3. Het in de leden 1 tot en 2 bepaalde is niet van toepassing, indien op de ALV alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
 4. Een statutenwijziging treedt pas inwerking nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Ontbinding en vereffening

ARTIKEL 20
 1. De Vereniging wordt ontbonden na besluit van de ALV. genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 2. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, kan op een
  volgende te houden ALV alsnog, ongeacht het op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigde aantal leden, met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden bijgesloten.
 3. Bij oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden meegedeeld, dat ter vergadering wordt voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste veertien (14) dagen bedragen.
 4. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur met inachtneming van de bepalingen daaromtrent in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 5. Het eventueel batig saldo na vereffening wordt aangewend voor één (1) of meer door de ALV te benoemen doel.
 6. Na ontbinding blijft de Vereniging voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moeten dan aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
 7. Een reden voor ontbinding kan zijn het ontbreken van leden die instaat zijn de Vereniging te leiden (vanwege leeftijd). In dat geval worden na/bij ontbinding de verantwoordelijkheden en taken overgedragen aan een instituut of onderdeel van Defensie dat logischerwijs en/of bij aanwijzing deze taak op zich zou moeten nemen. De voorkeur gaat daarbij uit naar het Regiment Infanterie Johan Willem Friso.

Huishoudelijk reglement, lijst relevante besluiten

ARTIKEL 21
 1. De ALV kan een huishoudelijk reglement en/of een lijst van relevante besluiten vaststellen.
 2. Wijziging van de in sub 1 bedoelde regels gebeurt bij besluit van de ALV.
 3. Het huishoudelijk reglement en/of de besluitenlijst mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met deze statuten.

Slotbepalingen

ARTIKEL 22

In alle gevallen waarin deze statuten, het huishoudelijk reglement en/of besluitenlijst niet voorzien, alsmede ingeval van geschillen omtrent uitlegging of toepassing van deze statuten, huishoudelijk reglement en/of de besluitenlijst beslist het bestuur. Daarbij laat zij zich leiden door de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur, fatsoen en vooral het onderkende belang van de leden. Het bestuur stelt de leden in kennis van besluiten die niet waren voorzien in staturen of een reglement. 

pdf

Download