Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

NUV artikel logo

 Samenwerking met Editoo inzake ons kwartaalblad

Wij leveren onze verzendadressen voor elke zending aan bij onze drukker voor het verzenden van onze periodiek de Dubbel Vier. Normaliter wordt deze samenwerking geregeld in een zogenaamde "verwerkers overeenkomst" tussen 2 partijen. Onze huisdrukker heeft er voor gekozen om dit in hun Algemene Voorwaarden op te nemen. De AVG biedt deze mogelijkheid. De artikelen met betrekking tot de AVG vindt u in sectie 7 van de voorwaarden. U kunt de nieuwe Algemene Voorwaarden hier inzien. Wij zijn akkoord gegaan met deze voorwaarden en deze gaan in werking op uiterlijk 17 april 2018.

Nederlandse UNIFIL Vereniging privacybeleid persoonsgegevens

Doel van het beleid

De Nederlandse UNIFIL Vereniging ( NUV ) hecht veel waarde aan het recht op privacy en stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens op een veilige, betrouwbare, ethische en transparante manier worden verkregen, verwerkt of gebruikt. Uw privacy is belangrijk voor ons. We vinden het fijn dat u erop vertrouwt dat we uw persoonsgegevens zowel zorgvuldig als verstandig zullen gebruiken, in overeenstemming met de beginselen van dit privacy beleid, dat van kracht is wanneer u gebruikt maakt van onze diensten (dit zijn alle activiteiten met betrekking tot onze web shop).

Dit privacy beleid wil u duidelijk maken welke persoonsgegevens we over u vastleggen, waarom we dit doen en wat we ermee doen. Verwijzingen naar persoonsgegevens in dit privacy beleid bevat alle informatie die u rechtstreeks of onrechtstreeks identificeert.

Merk op dat dit beleid samen met andere beleidsmaatregelen en procedures van toepassing is. Het legt voor niemand contractuele of wettelijke rechten vast, maar het is bedoeld om de naleving te verzekeren van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke persoenen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de “ General Data Protection Regulation “ of GDPR genoemd).

Het kopen van producten via onze website

Als u producten koopt in onze web shop, zal de NUV uw persoonsgegevens opvragen om uw betalingen te beheren, uw bestellingen te verwerken en ervoor te zorgen dat de producten die u hebt gekocht, door een externe pakjesbezorger op het juiste adres worden afgeleverd.

Wanneer u via onze web shop producten wilt kopen, zal NUV persoonsgegevens zoals uw naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer, factuur- en leveringsgegevens en beperkte informatie van uw betaalgegevens verzamelen. Wij verwerken uw persoonsgegevens met betrekking tot uw web aankoop omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw aankoop.

Hoe kunnen we uw persoonsgegevens beschermen.

De NUV stelt alles in het werk om te zorgen voor een legale, eerlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens. Bijgevolg zullen we uw persoonsgegevens enkel gebruiken als we daar een geldige reden voor hebben en op voorwaarde waarvoor u op voorhand werd geïnformeerd over de verwerkingsdoeleinden.

Bovendien garandeert de NUV dat elke verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot wat nodig, geschikt en relevant is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld.

Omdat de NUV de bescherming van uw persoonsgegevens van het allergrootste belang vindt, besteedt de NUV ook veel aandacht aan de bescherming van uw persoonsgegevens en van de systemen waarin ze zijn opgeslagen. We hebben geschikte technische en organisatorische maatregelen vastgelegd en ingevoerd tegen ongeoorloofde toegang, illegaal gebruik, onopzettelijk verlies, beschadiging of vernietiging. Zo heeft de NUV er alle vertrouwen in dat uw gegevens zullen worden verwerkt op een strikte “need to know” – basis, waar en wanneer gepast en noodzakelijk. 

Hoelang we uw lid-persoonsgegevens bijhouden

Als algemene regel houdt de NUV uw persoonsgegeven slechts bij zolang dit nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor ze oorspronkelijk hebben verzameld. Dit betekent dat alle gegevens vermeld op “het inschrijfformulier Nederlandse UNIFIL Vereniging“ zijn verzameld of worden aangepast wanneer een lid wijzigingen doorgeeft met betrekking tot zijn inschrijfgegevens. De gegevens die zijn opgeslagen zijn: naam/adres/telefoonnummer/e-mailadres/huidig beroep/wanneer uitgezonden/welkempost/plaats/compagnie/peloton/rang/functie/militair registratienummer en geboortedatum, alsmede uw IBAN nummer wanneer er sprake is van een machtiging.

Voor de bewaartermijn zijn wetten en regelgeving van toepassing die ook minimale bewaartermijnen voor persoonsgegevens vastleggen. De NUV zal deze uiteraard respecteren.

Hoe we uw persoonsgegevens wissen

Op voorwaarde dat u de NUV een bewijs van uw echte identiteit geeft, kunt u uw recht uitoefenen om te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist. Gelieve er rekening mee te houden dat dit enkel mogelijk is in de mate dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel zoals het betalen van uw lidmaatschapsgeld of de betaling van een aankoop uit de web shop.

Niet actieve leden worden geplaatst op een aparte lijst en deze lijst wordt niet meer bijgehouden. Zonder opgaaf van reden kunnen niet actieve leden de NUV verzoeken van deze “niet actieve lijst” verwijderd te worden.